W związku z wieloma zapytaniami kierujemy do Państwa odpowiedzi, oparte na regulaminie tego projektu stypendialnego.

Prosimy pamiętać, że program skierowany jest do studentów i doktorantów za wyniki w nauce. W aspekcie działalności kół naukowych oznacza to, że o takie dofinansowanie student, członek koła naukowego może się ubiegać np. po uzyskaniu certyfikatu/dyplomu/wyróżnienia z konferencji, na której wygłosił referat, zaprezentował poster lub po opublikowaniu artykułu naukowego, itp..


Stypendia te mogą mieć też charakter nagrody za szczególną aktywność publikacyjną oraz związane z tym wyjazdy na seminaria i konferencje krajowe lub zagraniczne. Mogą też wiązać się z pracami o charakterze konstrukcyjnym, popartymi już zdobytymi patentami lub ich zgłoszeniem.
Prosimy też pamiętać, że są to świadczenia jednorazowe.
Ubieganie się o takie stypendium polega na złożeniu wniosku wraz z załącznikami:
 – kserokopie posiadanych dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia,
 – zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego o posiadaniu patentu lub jego zgłoszeniu,
 – kserokopie pierwszej strony publikacji i strony tytułowej czasopisma z numerem ISSN, punktację MNiSW oraz pięcioletni Impact Factor (IF) czasopisma, zgodnie z bazą Web of Science,
 – pisemne potwierdzenie wygłoszenia referatu, przygotowania sesji posterowej lub program konferencji, na której oznaczono wystąpienie, jeśli nie ma możliwości dostarczenia certyfikatu lub dyplomu, np. program.


Pismo, rekomendujące przyznanie stypendiów wraz z kompletem dokumentów, należy złożyć do Centrum Spraw Studenckich (CSS), p. 127 łącznik C1/C2 lub do skrzynki CSS na portierni C1 do dnia 30.06.


Poniżej przekazujemy przygotowane przez Panie z Centrum Spraw Studenckich (za co Dziękujemy :-)) pismo opisujące procedurę składania wniosków do Własnego funduszu na stypendia przez członków Kół Naukowych i Organizacji Studenckich AGH.