O nas

Integralnym elementem systemu nauczania i kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej, proponowanym studentom najzdolniejszym i zainteresowanym pogłębianiem wiedzy oraz rozwijaniem twórczych inspiracji naukowych, są studenckie koła naukowe. Koła naukowe stwarzając możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności pod kierunkiem aktywnych zawodowo naukowców stanowią formę rzeczywistej realizacji, pożądanego w obecnych warunkach, modelu mistrza i ucznia.
Koła naukowe to równocześnie wyzwanie dla aktywistów, zainteresowanych sprawdzeniem teorii w praktyce, chcących zmienić oblicze swego wydziału czy uczelni, zrealizować autorski projekt lub wprowadzić w życie nowe pomysły.
Obecnie w AGH działa łącznie ponad 70 studenckich kół naukowych. Koła naukowe realizują różnorodne i zróżnicowane tematycznie formy działalności pod kierunkiem opiekunów naukowych i pełnomocników Rektora, powołanych dla koordynacji pracy kół naukowych w tradycyjnie wyodrębnianych pionach uczelni – górniczym i hutniczym. Struktura Kół Naukowych w AGH wygląda następująco:

W Pionie Górniczym AGH funkcjonuje 26 kół naukowych związanych zarówno z tradycyjnymi, jak i nowymi kierunkami kształcenia na 8 wydziałach. Zróżnicowanie podejmowanej przez koła naukowe problematyki badawczej odzwierciedla podjęty przez uczelnię proces ewolucyjnej restrukturyzacji kierunków i programów nauczania w dostosowaniu do identyfikowanych zadań uniwersytetów technicznych. Stąd w skali Pionu Górniczego AGH obok kół naukowych działających od ponad pięćdziesięciu lat – KN Geologów, KN Geodetów, KN Geowiert funkcjonują koła których działalność odzwierciedla nowe lub wręcz nowatorskie w skali uczelni technicznej kierunki zainteresowań naukowych. Należą do nich między innymi: KN Zarządzanie, KN Makler, KN Klimatyzacji i Wentylacji, KN Ochrona Środowiska, KN Integracji Europejskiej, KN Geoturystyki oraz KN Filmoznawcze.
Do najczęściej stosowanych form działalności kół naukowych można zaliczyć: cykliczne spotkania szkoleniowe, udział w badaniach teoretycznych i doświadczalnych prowadzonych przez katedry i zakłady, organizację konferencji, seminariów i obozów naukowych, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, udział w studenckiej wymianie międzynarodowej oraz w wyjazdach badawczo – szkoleniowych, naukowo – turystycznych i rekreacyjnych.
Istotne jest, iż wzrost liczby funkcjonujących w skali uczelni kół naukowych idzie w parze ze zdecydowanie coraz wyższą jakością działalności naukowej i organizacyjnej studentów oraz prezentowanych i publikowanych przez nich prac naukowych.
Efekty całorocznej pracy studentów są prezentowane na Studenckich Sesjach Kół Naukowych, odbywających się w ramach tradycyjnych obchodów uczelnianych świąt – Dni Górnika i Hutnika. W ostatniej XLV Studenckiej Sesji naukowej Pionu Górniczego (9 grudnia 2004) uczestniczyło 25 kół naukowych (Pion Górniczy – 23, Pion Hutniczy – 2), Koło Naukowe Ochrona Środowiska z Colegium Medicum UJ oraz 11 studentów z Państwowego Instytutu Górniczego w Sankt Petersburgu. Łącznie 260 studentów zaprezentowało 233 referaty w 14 tematycznie wyodrębnionych sekcjach. Najlepsze prezentowane podczas sesji prace publikowane są w zeszytach naukowo-dydaktycznych AGH, stanowiąc bardzo często początek kariery zawodowej przyszłego absolwenta.
Celem zapoznania z możliwymi formami działalności, efektami pracy, a także wymiany poglądów i doświadczeń poszczególnych kół naukowych organizowane są coroczne seminaria integracyjne studenckiego ruchu naukowego. W ramach Seminariów Integracyjnych Kół Naukowych Pionu Górniczego odbywają się Sesje Laureatów kolejnych Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego. Dzięki nawiązanej współpracy Kół Naukowych Pionu Górniczego z portalem górniczym teberia.pl zwycięzca konkursu na najlepszą prezentację, organizowanej w ramach ostatniej Sesji Laureatów (styczeń 2005) otrzymał nagrodę ufundowaną przez portal, a pozostałych uczestników Sesji Laureatów uhonorowano nagrodami specjalnymi.
Wspieranie i rozwój studenckiego ruchu naukowego oraz integracja środowiska i zapewnienie ciągłości kontaktów absolwentów z aktualnie pracującymi w kołach studentami i pracownikami naukowymi stanowiły podstawę powołania do życia w AGH stowarzyszenia pod nazwą Studenckie Towarzystwo Naukowe. STN stanowi platformę dyskusji, wymiany poglądów i integracji aktualnych i byłych członków i opiekunów kół naukowych. Prowadząc działalność naukową i wydawniczą oraz organizacyjną i integracyjną STN jest także organizatorem konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH” organizowanego od 6 lat pod patronatem J.M. Rektora AGH.
Od dwóch lat w ramach współpracy Kół Naukowych z uczelniami artystycznymi Krakowa (AM, ASP, PWST) funkcjonuje organizowane w cyklu miesięcznym „Forum Kół Naukowych – spotkania z nauką i sztuką”.
Informacje dotyczące działalności studenckiego ruchu naukowego w AGH można znaleźć w publikacjach uczelni (BIP, BIS), gablotach informacyjnych oraz stronach internetowych poszczególnych kół naukowych.
Wszystkich studentów AGH zapraszamy na spotkania kół naukowych. Jest ich tyle, że każdy znajdzie coś, co mieści się w granicach jego zainteresowań. Zapraszamy też wszystkich chętnych do współpracy, zarówno z Pionem, jak i poszczególnymi kołami.