W ślad za wcześniejszymi informacjami pragniemy przekazać, że w fazę
kulminacyjną wchodzi trwający od kilkunastu tygodni audyt wewnętrzny
działalności kół naukowy, prowadzony przez Sekcję Kontroli Wewnętrznej
AGH. 

Stanowi on naturalny, obiektywny system wewnętrznej oceny działań
realizowanych w poszczególnych procesach Akademii, wynikając zresztą z
ustawowych zapisów. W przypadku kół naukowych celem tej kontroli jest
zbadanie wsparcia udzielonego przez Uczelnię studenckim kołom naukowym
oraz uzyskiwanych przez te koła efektów. Jednym z elementów tego audytu
są wywiady z opiekunami oraz z członkami kół naukowych. Niniejszym
pragnę zaprosić Państwa – opiekunów oraz członków kół naukowych, do
udziału w takim wywiadzie, przesyłając w załącznikach oba pliki
dotyczące tychże. Proszę niniejszym o ich wypełnienie przez poszczególne
koła (po jednym przez opiekuna/ów oraz przez Zarząd/członków), a następnie odesłanie do Pani mgr inż. Urszuli Kity – Kierownika Sekcji Kontroli Wewnętrznej AGH, do dnia 6.07.

Formularz wywiadu nie jest stricte anonimowy, ponieważ odpowiedzi są przypisane do koła, natomiast Sekcja Kontroli Wewnętrznej zakłada, iż są one wypadkową opinii, poglądów, czy oceny zespołu. Podobnie jest w przypadku sytuacji, gdzie kołem opiekuje się więcej, niż jedna osoba. Pragniemy zaznaczyć, iż odpowiedzi nie będą udostępniane nigdzie poza Sekcję Audytu Wewnętrznego AGH, a zostaną na ich podstawie wyciągnięte ogólne wnioski, skierowane na ręce Jego Magnificencji Rektora AGH. Zapraszamy do udziału w wywiadzie :-).