W związku z licznymi pytaniami ze strony kół pragniemy przypomnieć, że obowiązującym od drugiej połowy lipca dokumentem regulującym obecne działanie Akademii w związku z pandemią koronawirusa jest Zarządzenie Rektora AGH nr 46/2020. 

W dużej mierze prolonguje ono zapisy poprzedniego dotyczącego tej kwestii Zarządzenia nr 32/2020. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na kilka zapisów Zarządzenia nr 46/2020, w jego częściach dotyczących studentów:
„§ 1 ust. 4. W okresie objętym zarządzeniem (a więc do odwołania) obowiązują zakazy:
a) organizacji w Uczelni konferencji i sympozjów, z udziałem osób spoza wspólnoty Uczelni,
b) wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów poza granice Polski, z wyłączeniem tych, na które zgodę wyraził Prorektor ds. Współpracy, na podstawie wniosku złożonego i zarejestrowanego w Dziale Współpracy z Zagranicą,
c) wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów na terenie Polski, z wyłączeniem tych, na które zgodę wyraził kierownik jednostki organizacyjnej w rozumieniu ust. 3,
d) przyjmowania w Uczelni w ramach wymiany służbowej pracowników, doktorantów i studentów, pracowników, za wyjątkiem przypadków, na które wyraził zgodę Prorektor ds. Współpracy.”
Prowadząc kołową działalność proszę pamiętać o stosowaniu się do powyższych zapisów.