Komunikat wiąże się z ogłoszonym w drugiej połowie sierpnia nowym Zarządzeniem Rektora Akademii, a dokładnie Zarządzeniem nr 53/2020 Rektora AGH. Jego pełny tekst można znaleźć pod https://www.agh.edu.pl/uczelnia/dokumenty/.

Pragniemy zwrócić Opiekunom i Kolistom szczególną uwagę na fakt, że zapisy par. 1 tego dokumentu dotyczą także oczywiście opiekunów i członków kół naukowych. W przypadku więc jakichkolwiek spotkań odbywających się na terenie AGH należy prowadzić dokumentowanie obecności na tychże, poprzez tworzenie list obecności, zawierających imiona i nazwiska uczestników.
W odniesieniu do pracowników studentów i doktorantów (a więc i członków kół naukowych) AGH wymagane jest podanie na nich także macierzystej jednostki wewnętrznej AGH, a w odniesieniu do osób spoza Uczelni również numeru telefonu do bezpośredniego kontaktu.
Ewidencje takie winny być dostępne niezwłocznie, w przypadku wystąpienia potrzeby dotarcia do osób nimi objętych i obejmować minimum ostatnie 10 dni przed bieżącą datą dzienną.

Powyższe Zarządzenie zobowiązuje również  „wszystkich członków wspólnoty Uczelni – pracowników, studentów i doktorantów, do prowadzenia ewidencji swoich kontaktów osobistych w ramach Uczelni lub poza nią, dla zapewnienia szybkiego dotarcia do poszczególnych osób w wypadku wymaganym działaniami przeciwepidemicznymi.”.

Poza powyższymi zapisami nadal obowiązującymi są zapisy Zarządzenia 32/2020 Rektora AGH i związanego z tym pisma Prorektora ds. Studenckich z zaleceniami dotyczącymi zakresu i sposobu działania kół naukowych w czasie od 1.06 (http://www.knpg.agh.edu.pl/?p=2077), a także dodatki do nich zawarte w Zarządzeniu 46/2020 Rektora AGH (http://www.knpg.agh.edu.pl/?p=2110).