Niezmiernie miło nam poinformować o Zarządzeniu nr 59/2022 JM Rektora AGH, z dnia 28 września 2022 r., który wprowadza Regulamin świadczeń dla studentów AGH.

W jego ramach znajdują się także zasady przyznawania stypendiów za działalność naukową, a w tej oczywiście absolutną palmę pierwszeństwa mają członkowie kół naukowych AGH. W załączonych (trzynastu) plikach znajdziecie Państwo komplet niezbędnych informacji. Proszę o pomoc w dystrybucji tych informacji do członków kół.
Bardzo proszę także Państwa Opiekunów o uważne przeczytanie Rozdziału V. przyznawania udziału % osób działających w SKN, np. przy ministerialnych projektach naukowych, grantach Rektora czy wspólnej publikacji naukowej. Zwracamy też szczególną Państwa uwagę na zapisy:
§25 Pkt 10. Osiągnięcia wykazywane we wniosku o przyznanie stypendium wymagają pisemnego potwierdzenia przez opiekuna Koła Naukowego lub innej organizacji studenckiej działającej w AGH, jeśli student jest członkiem Koła Naukowego lub tej organizacji.
§25 Pkt. 11. W przypadku wykazania we wniosku osiągnięć – projektów, publikacji patentów lub innych, posiadających kilku autorów, wymagane jest pisemne potwierdzenie przez opiekuna Koła Naukowego lub innej organizacji studenckiej działającej w AGH, jeśli student jest członkiem Koła Naukowego lub tej organizacji, określające faktyczny udział studenta wyrażony w procentach, przy czym suma udziałów wszystkich autorów danego osiągnięcia nie może przekroczyć 100%. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu. Dla osiągnięć zespołowych liczbę punktów danego osiągnięcia mnoży się przez współczynnik zależny od udziału procentowego studenta.
Już teraz życzymy wszelkiego powodzenia naszym młodym naukowcom, a także Państwu, w kompletowaniu dokumentów. Pozwólcie jeszcze na małe post scriptum do powyższego. Rozporządzenie zostało podpisane dopiero wczoraj, więc stąd nasze poniedziałkowe spotkanie nie do końca się udało.
Link do wszystkich potrzebnych załączników: https://www.dss.agh.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace/article/regulamin-swiadczen-dla-studentow-agh-3/.

Kategorie: Ważne