Niezmiernie miło przedstawić nam wyniki konkursu Grant Rektora AGH 2021. Do 8.02.2021 r. Koła mają obowiązek potwierdzenia realizacji zwycięskich projektów.

W dniu 28 stycznia 2021 roku w sali 106 w Rektoracie odbyło się
posiedzenie Komisji Konkursowej Grant Rektora 2021. W pracy komisji wzięli udział:
1. Prorektor ds. Studenckich AGH – prof. dr hab. inż. Rafał Dańko –
Przewodniczący Komisji.
2. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych (Pion Górniczy) – dr hab. inż.
Paweł Bogacz prof. AGH,
3. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych (Pion Hutniczy) – dr inż.
Joanna Augustyn-Nadzieja.
4. Przedstawiciele URSS AGH – Jakub Śliwiński, Damian Płóciennik.
5. Przedstawiciel IDUB – dr inż. Szczepan Moskwa (obecność zdalna).
6. Dyrektor Centrum Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Klimczyk (obecność zdalna).
7. Protokolant – mgr Karolina Sochacka (obecność zdalna).
W trakcie pracy komisji dokonano oceny i analizy 94 wniosków. Koła
Naukowe biorące udział w Konkursie aplikowały o łączną kwotę w wysokości 1 705 108,61 zł. Komisja zarekomendowała do dofinansowania 82 wnioski i rozdzieliła środki na łączną kwotę 923 030,00 zł, kierując się
następującymi kryteriami oceny:
a) granty strategiczne:
– projekty, które w kryterium nr 8 uzyskały sumarycznie punktację
3,00-2,75,
– koło może mieć tylko jeden projekt strategiczny,
– współczynnik dofinansowania 0,69,
– na granty strategiczne zostanie przeznaczone do 50% kwoty
dofinansowania,
b) granty podstawowe:
– granty z grupy A – współczynnik dofinansowania 0,61 dla liczby punktów
100 i wyżej,
– granty z grupy B – współczynnik dofinansowania 0,59 dla liczby punktów
75-99,
– granty z grupy C – współczynnik dofinansowania 0,57 dla liczby punktów
45-74,
Granty, które nie uzyskały dofinansowania:
– 8 projektów uzyskało mniej niż 45 punktów,
– 1 projekt zdublowany w dwóch pionach,
– 1 projekt nie wykazał wkładu własnego wymaganego regulaminem,
– 2 projekty KN Kinematics, które decyzją Władz nie zostały dopuszczone
do konkursu.

Pełen tekst powyższego Komunikatu znajduje się na stronie internetowej DSS

Prosimy pamiętać, że powyższy komunikat nie oznacza jeszcze rozpoczęcia
projektów, a zwłaszcza wydatkowania pieniędzy ;-). Zgodnie bowiem z pkt.
V regulaminu konkursu oraz zapisami pisma Prorektora ds. Studenckich –
Pana prof. Rafała Dańko nr Rs.SOS.46-4/20, z dnia 22.10.2020, koła powinny teraz potwierdzić realizację swych projektów. W tym celu należy złożyć do dnia 8.02.2021 u Pełnomocnika:
– oryginalne, papierowe wersje wniosków wraz z załącznikami, które były
składane w konkursie elektronicznie (dokumenty aplikacyjne przesyłane do 15.01),
– wypełniony i potwierdzony odpowiednimi podpisami oraz pieczęciami
Preliminarz projektu (vide załącznik nr 3 do Regulaminu wniosku),
– podpisane przez uczestników projektu Umowy o przeniesieniu na AGH praw do dóbr własności intelektualnej stworzonych przez studenta w ramach działalności objętej dofinansowaniem (vide załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu).
Wszystkie wzorce tych dokumentów znajdziecie Państwo na stronie internetowej DSS. Powyższe dokumenty można składać u Pełnomocnika w terminach jego konsultacji

Wielkie Gratulacje dla wszystkich kół, które zdobyły Granty Rektora AGH
2021 🙂